Bagdan” bilen ygtybarly we peýdaly hyzmatdaşlyk


Просмотры: 206


“BAGDAN” söwda we önümçilik firmasy türkmen bazarynda isleg bildirilýän hoz we guradylan miweler ýaly azyk önümleriniň satuwy we ýerlemek bilen ýörite iş salyşýar, biz bulary Türkmenistana başga ýurtlardaky öňde baryjy öndürijilerden, şol sanda Tunisden, Eýrandan, Hytaýdan, Orta Aziýadan, Türkiýeden we beýleki döwletlerden getirýäris we olary öz yurdumyzda gaýtadan işleýäris. Biz hozlary we guradylan miweleri lomaý, şol sanda az-owlak möçberde lomaý we bölekleýin tapgyr görnüşinde ýerleýäris hem-de buýrujylara we müşderilere hyzmatdaşlyk etmekde örän amatly şertleri teklip edýäris. “BAGDAN” indi ençeme ýyldan bäri hozlary we guradylan miweleri lomaý we bölekleýin tapgyr görnüşde ýerlemek bilen ýörite meşgullanyp gelýär. Şu döwürde bize özümizi boýun alan borçnamalaryny doly möçberde we şertnamanyň şertlerini bozman berjaý edýän ygtybarly hyzmatdaş hökmünde tanatmak başartdy.

Häzirki wagtda “BAGDAN” firmasy türkmen bazarynda öňde baryjylaryň hatarynda durýar, şoňa görä-de, biz ýerlenýän önümleriň assortimentini ep-esli giňeltdik we satyn alyjylarymyza kulinariýada giňden ulanylýan hozlaryň we guradylan miweleriň lomaý, şeýle hem bölekleýin tapgyr görnüşinde satyn almak üçin mümkinçilikleri döredýäris. Häzirki döwürde Türkmenistanyň we golaýda ýerleşýän daşary ýurtlaryň dürli söwda we önümçilik kärhanalary, şol sanda hususy telekeçiler,  kiçi we orta telekeçiligiň subýektleri, şeýle hem iri söwda edaralary we azyk senagatynyň kärhanalary biziň hemişelik müşderilerimiz bolup durýar.

“BAGDAN” firmasy sarp edijileriň giň toparynyň isleglerini ugur edinýär, häzirki döwürdäki bazaryň zerurlyklaryna elmydama üns berýär, özgerişlikleriň täsirini duýmak arkaly, ýerlenýän önümleriň üstüni ýetirýär we assortimenti baýlaşdyrýar.

Biz grek hozy, arahis, künji bilen örtülen arahis, şekerli arahis, draže, kişmiş (gury üzüm) , şäniksiz erik kişdesi, hurma, guradylan injir, guradylan garaly, guradylan alma, guradylan wişnýa (ülje) , guradylan kiwi, guradylan banan, şerbet taýýarlamak üçin guradylan miweler ýaly, uly isleg bildirilýän satýarys, bular şol durşuna iýmek üçin ýa-da dürli desertleri, çörek-bulka önümlerini we içgileri taýýarlamakda ulanylýar.

Biz azyk we konditer önümlerini öndürijileri, çörek bişirýänleri, ulgamdaky distribýutorlary we bölekleýin söwda edýän dükanlary, şeýle hem guradylan miweleri we hozlary kepillendirilen göwnejaý hili görnüşde we örän amatly şertlere görä satyn almak isleýänleri hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýarys.

Biz dünýäniň dürli künjeklerinde ekologik taýdan arassa meýdanlarda ösdürilip ýetişdirilýän miweleri guradylan görnüşde ýerleýäris. Bildirilen ynamy ödeýändigini gňrkezen önüm öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edilmegi bize öz müşderilerimize ýerlenýän hozlaryň we guradylan miweleriň hakykatdan-da, oňat hillidigini kepillendirmäge mümkinçilik döredýär, bu önümleriň ajaýyp daşky görnüşi we ýakymly tagamy örän talapediji satyn alyjylaryň göwnünden turar.

“BAGDAN” firmasy öz at-abraýyny saklaýar, şoňa görä-de, berk gözegçiligi ýola goýmak arkaly,  guradylan miweleriň hiline we terligine, şol sanda bu önümleriň döwlet standartlarynyň talaplaryna we sanitariýa-gigiýena taýdan howpsulygyň kadalaryna laýyk gelmegine aýratyn üns berýär.

“BAGDAN” firmasynyň amatly bahalara görä ýerleýän önümleri sertifikasiýa edilendir we hil boýunça halkara standartlaryna laýyk gelýär. Ähli kadalary we düzgünleri berjaý etmek arkaly guradylan hem-de biziň assortimentimize goşulan guradylan miweler ýakymly tagamy, adamyň organizmine oňaýly täsirini ýetirýän köp sanly peýdaly maddalardan, witaminlerden we minerallardan ybarat bolan düzümi bilen tapawutlanýar.

“BAGDAN” firmasy bilen hyzmatdaşlyk etmek size köp sanly artykmaçlarymyza özbaşdak baha bermäge mümkinçilik döreder:

Birinjiden, biz sarp edijiler tarapyndan uly isleg bildirilýän guradylan miweleriň birgiden görnüşlerini saýlap almagy teklip edýäris.

Ikinjiden, biz Ýerlenýän önümiň ýokary hillidigini, terligini, has ýokumlydygyny we ýakymly tagamlydygyny kepillendirýäris.

Üçünjiden, bizde guradylan miweler has amatly nyrhlardan satýarys, munuň özi ýerlenýän önümleri öndürijiler bilen göni hyzmatdaşlyk etmek arkaly gazanylýar. Biz gyzyklanma bildirýän ähli kompaniýalara we hususy taraplara önümi lomaý we bölekleýin tapgyr görnüşinde has amatly nyrhlara görä satyn almagy teklip edýäris, galyberse-de, bizde çeýe nyrh syýasaty hereket edýär.

Dördünjiden, biz guradylan miweleri diňe Aşgabatda we Türkmenistanyň çäginde ýerlemek bilen çäklenmeýäris hem-de bulary ýakynda ýerleşýän daşary ýurtlara lomaý tapgyr görnüşinde iberýäris.

Bäşinjiden, biz ýerlenýän önümiň hili, şeýle hem buýurmany bellenilen möhletde ýerine ýetirmek boýunça boýun alan borçnamalarymyzy 100% möçberinde berjaý edýäris. Şoňa görä-de, elmydama bize ýüz tutýan müşderiler sargytlaryň öz wagtynda yhlasly ýerine ýetirilýändigi üçin uly sarpa goýýarlar.

 

“BAGDAN”

Tel. : +99361-17-86-83. Söýenç

Tel. : +99364-68-79-84.

Tel: +99313-73-60-26

E-mail: [email protected] com

 

Salgysy: Türkmenistan. Ahal welaýaty. Ak-Bugdaý etraby. Änew şäheri. Senagat zolagy. Wodnikow köçe. 3-nji jaý.

e-mail:  [email protected] biz.

Web: www. bagdan. biz
Bagdan” bilen ygtybarly we peýdaly hyzmatdaşlykBagdan” bilen ygtybarly we peýdaly hyzmatdaşlykBagdan” bilen ygtybarly we peýdaly hyzmatdaşlyk

Город: Ашхабад / Ashgabat

+99361178683

Автор: Soyench

Дата: 06.01.2019 г.

Vip объявления

Фирма встроенной и корпусной мебели на заказ с гарантией
Встроенная корпусная мебель на заказ! Качество работ...

Просмотры: 305

Фирма клининга с гарантией работы сделает генеральную уборку помещения стирка занавесей и пледов а также Химчистку
1) Генеральная уборка сложная , после потопа и пожара сро...

Просмотры: 366

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН КОНДИЦИОНЕРОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С ГАРАНТИЕЙ ТЕЛ 863379944
Ремонт стиральных машин всех видов и моделей Ремонт конд...

Просмотры: 1293

Кроссовки и босоножки летние по оптовым ценам
Продаём новую летнюю обувь кроссовки и босоножки по оптов...

Просмотры: 54

РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ-(полное техническое обслуживание)
Профессиональный качественный Ремонт - кондиционеров, спл...

Просмотры: 5152

Ашхабад/Ashgabad
Продаётся 3-х комнатная квартира, МИР 2/2, 9-ти этажный д...

Просмотры: 146

РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБОГО ТИПА И МАРОК ТЕЛ +99364053994
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА...

Просмотры: 568

3 КОМ. КВ. -- на 2 ЭТАЖЕ-- ГАУДАН -"А" --ДВЕ ВЕРАНДЫ--БЕЗ РЕМОНТА--СРОЧНО--ТОРГ
На 2 этаже над магазинами и кафе "НУРАНА" в рай...

Просмотры: 976

Ашхабад/Ashgabad
Нужна помощь в лечении мальчику Aрслану Аннагулыеву
ПИСЬМО ОБРАЩЕНИЕ. Я Елена Таланкина, обращаюсь к Вам с ...

Просмотры: 1006

Готов к любой работе . . у меня доча нужна работа . . я с...

Просмотры: 2805